Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZĄBKACH


Zasady ogólne: prawa i warunki korzystania z Biblioteki Szkolnej1.   Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
2.     Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
4.   Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych. 
5.  Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
6.  Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
7.    Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki, w celu wydania świadectwa pracy pracownikowi lub dokumentów uczniowi.
9.  Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.
10.   Zbiory biblioteczne poleca się opiece i trosce czytelnika.
Zasady korzystania z wypożyczalni


1.     Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.

2.     Środa jest dniem wewnętrznym wypożyczalni, w tym dniu wypożyczeni nie ma.
3.   Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni, lektur na okres miesiąca.
4. Istnieje możliwość przedłużenia zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
5.  Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
6.     Na okres ferii zimowych i przerw świątecznych czytelnik może wypożyczyć 5 książek.
7.  Wobec czytelników przetrzymujących książki (szczególnie lektury) stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
8.  Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.  
9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub  inną wskazaną przez bibliotekarza.
10.  Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki,  powinny być zwrócone do biblioteki w terminie wskazanym przez bibliotekarza.
11.  Uczeń, który nie rozliczy się z biblioteką do końca roku szkolnego, nie będzie mógł korzystać z wypożyczalni w kolejnej klasie.
12. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
13. Zasady korzystania z wypożyczonych podręczników, przedstawiono w oddzielnym „Szkolnym regulaminie korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych” oraz w „Umowie użyczenia podręczników”.


Zasady korzystania z czytelni


1.     Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.

2.     Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
3.  W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz zbiorów multimedialnych i stanowisk komputerowych.
4.     Czytelnik ma wolny dostęp do zbiorów czytelni.
5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
6.     Przeczytane czasopisma, książki, gry planszowe i edukacyjne odnosi się na miejsce.
7. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
8. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.
9.  Czytelnia jest niedostępna dla ucznia w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.


Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych ICIM


1.     Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:
    -korzystania z internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych
    -przeglądania programów multimedialnych, lub stron polecanych przez nauczyciela informatyki, platformy edukacyjnej, e-podręcznika.
    -przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.

2.     Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
3.     Dostęp do internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy czytelni.
4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
5.  Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
6.  Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych nośnikach.
7.  Istnieje możliwość wykonania pojedynczych wydruków tekstów. Jednak używanie drukarki musi być każdorazowo uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.
8.   W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
9.     Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu odwiedzin.
10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.
11.  Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.
12.  Użytkownikowi zabrania się wykorzystania internetu do przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo, przesyłania informacji o treściach naruszających uczucia innych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
13.  Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe ewidentnie z jego winy.

Regulamin Biblioteki
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną
oraz Dyrektora Szkoły


Szkolny regulamin korzystania
z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Przedmiot Regulaminu
1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:
a)   zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników
lub materiałów ćwiczeniowych
b) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych.
2.   Każdy Uczeń  i Rodzic powinien zaznajomić się z Regulaminem.
3.   Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
4.   Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie użytkowników.
5. Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.
§2
Słowniczek
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Szkoła – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach
Biblioteka biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.
Uczeń uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników i materiałów  ćwiczeniowych
Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w  art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty
(Dz.U. z 2014 r. poz. 811).
Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.
Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.
Organ prowadzący – należy przez to rozumieć Miasto Ząbki

Rozdział II
ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
1.   Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2.   Biblioteka nieodpłatnie:
    wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową
    przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu
3.   Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika  i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika. (dotyczy podręcznika i płyty do nauki języka obcego nowożytnego)
4.   Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz na stronie szkoły www.sp2zabki.idsl.pl

Rozdział III
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY
1.   Podręczniki i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają wpisane na stan Biblioteki do budynków przy ul. Batorego 11 oraz ul. Batorego 37.
2.  Podręczniki i materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Organu prowadzącego Szkołę.
3.   Podręczniki przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum
3 lat.

Rozdział IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
§ 1
Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych
1.   Do wypożyczania podręczników i otrzymania materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły klas I-VIII oraz klas gimnazjalnych do czasu ich wygaśnięcia.
2.   Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
3.   Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
4.   Rejestracja następuje najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od rozpoczęcia danego roku szkolnego.§ 2
Okres trwania wypożyczenia
1.   Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 20 września danego roku szkolnego.
2.   Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.
3.   Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.
4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
5. Z przyczyn niezależnych od Szkoły, termin podany w pkt 1 § 2 może ulec zmianie.

§ 3
Procedura wypożyczania podręcznika

1.  Na początku roku szkolnego wychowawcy klas I - III, pobierają z Biblioteki podręczniki i materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
2.    Na początku roku szkolnego, uczniowie klas IV-VIII osobiście wypożyczają z biblioteki na swoje konto czytelnika, użyczone podręczniki do poszczególnych przedmiotów oraz otrzymują materiały ćwiczeniowe.
3.  Wraz z  pobraniem  podręczników  i  materiałów  ćwiczeniowych  wychowawca klasy I - III oraz IV - VIII ma obowiązek przygotować odpowiednią ilość egzemplarzy Umowy użyczenia podręczników i przekazania materiałów ćwiczeniowych rodzicom ucznia – której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.   Każda umowa użyczenia, o której mowa w ust. 2, musi być przygotowana w 2 egzemplarzach.
5.  Wraz z przekazaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez Rodzica i przez siebie egzemplarz umowy, o którym mowa w ust. 2 i najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego przekazać go Bibliotece.
6.  Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika i materiałów ćwiczeniowych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.

§ 4
Zmiana Szkoły
1.   Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji
w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki. Materiały  ćwiczeniowe pozostają do dyspozycji ucznia.
2.  W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co potwierdza Bibliotekarz, wpisując Rodzicowi stosowne potwierdzenie na Umowie.
3.  W przypadku niemożności zwrotu otrzymanych podręczników, zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

Rozdział V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE
PODRĘCZNIKI
§ 1
Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem
1.   Po wypożyczeniu Uczeń ma obowiązek obłożyć podręcznik. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książek.
2.  Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
3.   Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4.   Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
5.  Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego), Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, zdjąć swoją okładkę, a następnie oddać do biblioteki szkolnej, za pośrednictwem wychowawcy klasy (klasy I - III) lub osobiście (kl. IV - VIII), wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
§ 2
Zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego
1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
2. Na żądanie Bibliotekarza lub nauczyciela użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany je naprawić.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
§ 3
 Zakres odpowiedzialności
1.   Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników (lub nieujawnionych w chwili wypożyczenia).
2.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, uczeń nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej, ale jednocześnie nie może otrzymać kolejnego kompletu czy egzemplarza.
3.   Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia podręczników i przekazania materiałów ćwiczeniowych, o której mowa w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
4.  W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia podręcznika, Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika.
5.  Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły na podstawie cennika wydawnictwa i komunikatu MEN.
6. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zagubionych lub zniszczonych podręczników Biblioteka, stosownie do treści Umowy użyczenia podręcznika
i przekazania materiałów ćwiczeniowych,
informuje Rodziców o konieczności uiszczenia opłaty lub odkupieniu egzemplarza.
7.   W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zagubione bądź zniszczone podręczniki, Biblioteka nie wyda uczniowi kolejnych części podręczników (kl. I-III) lub uczeń nie otrzyma podręczników w kolejnym roku szkolnym (kl. IV-VII) lub Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.
§ 4
Zwrot podręczników
1.  W przypadku niezwrócenia podręcznika w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy zawarte w § 3 ust. 3-6
1.   Inwentaryzacja użyczonych podręczników Biblioteki odbywa się raz w roku po ich odbiorze od użytkowników, czyli na koniec każdego roku szkolnego.
2.  Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia  5 lipca danego roku szkolnego celem uzupełnienia zasobów.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.   Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2.   Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu  
na każde ich życzenie.
3.   Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
4.   Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
5.  Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub przekazywania materiałów ćwiczeniowych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
6.   Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 1.09.2017r.


Załącznik nr 1
UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

zawarta dnia …..................... …………… w Ząbkach pomiędzy:
Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach,
zwaną dalej „Użyczającym”
a
Panem/ią
…................................................................................................. rodzicem ucznia klasy………………...
imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………..
zam. w .................................................................................................................................   
zwanym dalej „Biorącym do używania”.
§ 1
1. Użyczający oświadcza, że właścicielem podręczników/materiałów ćwiczeniowych jest organ prowadzący szkołę.
2. Przedmiotem użyczenia są podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII  oraz klas gimnazjalnych,  zgodne ze szkolnym wykazem podręczników.
§ 2
1... Z dniem podpisania umowy Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu do używania, a Biorący przyjmuje do używania przedmiot użyczenia określony w § 1, zwany dalej podręcznikami   na czas realizacji obowiązku szkolnego oraz materiały ćwiczeniowe na czas nieoznaczony.
2.   Wydanie przedmiotu użyczenia będzie następować sukcesywnie.   
3.   W przypadku zmiany Szkoły umowa rozwiązuje się wraz ze zwrotem podręczników.
4.   Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje Biorącemu bez obowiązku zwrotu.
5.   Uczeń zwraca użyczone podręczniki na koniec każdego roku szkolnego, do danej biblioteki.
§ 3
1.   Biorący do używania zobowiązuje się do używania podręczników i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do utrzymania ich w należytym stanie.
2.   Biorącemu do używania nie wolno oddawać podręczników i materiałów ćwiczeniowych do korzystania innym osobom.

§ 4
1.      W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nieoddania  podręczników w terminie, Biorący do używania zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu zgodnie z cennikiem wydawnictwa lub MEN.
§ 5
1.      O wysokości kosztów, o których mowa w § 4, Użyczający zawiadomi Biorącego do używania, wzywając do zapłaty stosownej kwoty.
§ 6
1.      Biorący do używania przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone bądź zniszczone podręczniki, Biblioteka może nie wydać uczniowi kolejnych części podręczników (klasy I-III),  uczeń może nie otrzymać podręczników w kolejnym roku szkolnym (klasy IV-VIII) lub Szkoła skieruje  sprawę na drogę postępowania sądowego.
§ 7
1.      Biorący do używania oświadcza, iż zapoznał się z „Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych” i akceptuje jego treść.
§ 8
1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2.   Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


........................................................                                                                                     
                    Użyczający                                                                         Biorący do używania