Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ZĄBKACH


Zasady ogólne: prawa i warunki korzystania z Biblioteki Szkolnej


1.   Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
2.     Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
4.   Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych. 
5.  Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
6.  Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
7.    Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki, w celu wydania świadectwa pracy pracownikowi lub dokumentów uczniowi.
9.  Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.
10.   Zbiory biblioteczne poleca się opiece i trosce czytelnika.Zasady korzystania z wypożyczalni


1.     Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
2.     Środa jest dniem wewnętrznym wypożyczalni, w tym dniu wypożyczeni nie ma.
3.   Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni, lektur na okres miesiąca.
4. Istnieje możliwość przedłużenia zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
5.  Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
6.     Na okres ferii zimowych i przerw świątecznych czytelnik może wypożyczyć 5 książek.
7.  Wobec czytelników przetrzymujących książki (szczególnie lektury) stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
8.  Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.  
9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub  inną wskazaną przez bibliotekarza.
10.  Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki,  powinny być zwrócone do biblioteki w terminie wskazanym przez bibliotekarza.
11.  Uczeń, który nie rozliczy się z biblioteką do końca roku szkolnego, nie będzie mógł korzystać z wypożyczalni w kolejnej klasie.
12. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
13. Zasady korzystania z wypożyczonych podręczników, przedstawiono w oddzielnym „Szkolnym regulaminie korzystania z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych” oraz w „Umowie użyczenia podręczników”.


Zasady korzystania z czytelni


1.     Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
2.     Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
3.  W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz zbiorów multimedialnych i stanowisk komputerowych.
4.     Czytelnik ma wolny dostęp do zbiorów czytelni.
5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
6.     Przeczytane czasopisma, książki, gry planszowe i edukacyjne odnosi się na miejsce.
7. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
8. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.
9.  Czytelnia jest niedostępna dla ucznia w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.


Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych ICIM


1.     Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:
    -korzystania z internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych
    -przeglądania programów multimedialnych, lub stron polecanych przez nauczyciela informatyki, platformy edukacyjnej, e-podręcznika.
    -przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.
2.     Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza.
3.     Dostęp do internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy czytelni.
4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
5.  Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
6.  Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnych nośnikach.
7.  Istnieje możliwość wykonania pojedynczych wydruków tekstów. Jednak używanie drukarki musi być każdorazowo uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.
8.   W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
9.     Użytkownik potwierdza fakt korzystania z komputera wpisem do zeszytu odwiedzin.
10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.
11.  Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.
12.  Użytkownikowi zabrania się wykorzystania internetu do przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo, przesyłania informacji o treściach naruszających uczucia innych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
13.  Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe ewidentnie z jego winy.

Regulamin Biblioteki
zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną
oraz Dyrektora Szkoły